Warning: mkdir(): Permission denied in /home/bestfl/domains/bestflights.co.th/public_html/index.php(1) : eval()'d code(160) : eval()'d code on line 241 วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

You are here: วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

>>เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
>แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ คลิกที่นี้
>หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
>รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
>ใบรับรองการทำงาน ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจต้องแสดงใบจดทะเบียนการค้า
>หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมใบการันตีเงินงากจากธนาคาร
>หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
>หลักฐานการจองโรงแรม
>ประกันการเดินทางวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
>ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด>หลักฐานการเงิน
อัตราค่าบริการยื่นวีซ่าสามารถดาวโหลดได้ที่นี่ อัตราค่าบริการวีซ่า
(อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)


>>ข้อมูลเพิ่มเติม

>
เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น. โทรศัพท์: 0 2654 3444 แฟกซ์ : 0 2654 3445
>เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น.
>เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-16:00 น.

>>หมายเหตุ

>ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
>ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
>ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
>เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
>ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
>อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

Last Updated on Thursday, 11 October 2012 13:26